Sammanfattning av årsmötet 2019

Svenska P.R.E–föreningens årsmöte ägde rum på Sätuna gods i Björklinge lördagen den 27 april 2019.

Styrelse 2019

Ordförande Lisa Mård 2019–2020
Vice ordförande Jennie Colbrie 2019–2021
Kassör Gunilla Astrén 2019–2020
Sekreterare Jane Fredin 2019–2020
Ledamot Maria Ringvall 2019–2021
Ledamot Rose–Marie Uselius 2019–2021
Suppleant Agneta Berg 2019
Suppleant Uppdrogs till styrelsen att utse suppleant 2019
Valberedning Miriam Johansson, sammankallande 2019
Valberedning Uppdrogs till styrelsen att utse valberedning 2019
Revisor LRF–konsult 2019
  • Medlemsavgifter för 2020 fastställdes till 300 kr för fullvärdigt medlemskap (ägare av P.R.E.–häst enligt LG PRE) samt 150 kr för stödjande medlemskap.
  • Propositionen gällande familjemedlemskap antogs av årsmötet. Det innebär att familj med hemmavarande barn (till och med 20 år) kan teckna fullvärdigt medlemskap för familj. Årsavgiften fastställdes till 400 kr. Familjen har en rösträtt vid årsmöte och rätt att bära en fullmakt. Beslutet gäller interimistiskt, från och med 2019.
  • Motion 1, gällande att föreningens årsmöten ska kunna avhållas via telefon–/videokonferens eller annan kommunikation, avslogs av årsmötet. Årsmötets motivering är att ett fysiskt möte är att föredra. Mötesplats för årsmöten bör årligen variera, i syfte att samma medlemmar inte alltid måste åka långt för att ta sig till årsmötet. Videomöte kan vara ett alternativ till fysiskt möte, men kräver resurser i form av utrustning/lokal m.m. som föreningen saknar. Möjlighet att vara åhörare via telefon finns redan i föreningens stadgar.
  • Motion 2, gällande att antalet ledamoter i styrelsen ska utökas, avslogs av årsmötet. Förslaget innebar att föreningens styrelse kan bestå av max sju ledamöter och två suppleanter, i syfte att fler aktiva kan involveras i styrelsearbetet. Årsmötet beslutade att, i stället för stadgeändring gällande antalet poster i styrelsen, inrätta kommittéer, i vilka medlemmar kan bidra och vara aktiva i föreningens evenemang och andra aktiviteter.
Etiketter: årsmöte

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter