Årsmöte 2019

Härmed kallar Svenska P.R.E.-föreningen till årsmöte

* * * Uppdatering 29 april 2019 * * *
Sammanfattning av årsmötet 2019 finns att läsa här. >>
 

Tid: Lördag den 27 april 2019, kl 13.00

Plats: Sätuna Gård, 743 73 Björklinge, se vägbeskrivning nedan.

Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet.

Anmäl gärna deltagande i syfte att alla närvarande kan bjudas på förtäring. E-post: info@presverige.se

Motioner som skall tas upp på årsmötet skickas till föreningen två (2) veckor före dagen för årsmötet, dvs. senast den 13 april.

E-post: info@presverige.se

Årsmötet har följande dagordning:

- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice       
  ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner/propositioner
- Övriga frågor

Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.

Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.

Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för aktuellt årsmöte.
 

Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten omröstning.

 
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

För 2019 går följande poster till val:

• Ordförande. Mandatperiod 2019-2020
• Två poster som ledamot. Mandatperiod 2019-2021. Årsmötet kan besluta   
  om att en ledamotspost är föreningens vice ordförande.
• Två poster som suppleant. Mandatperiod 2019

Nuvarande styrelse och mandatperioder:

Ordförande Lisa Mård. Mandatperiod 2017-2018.
Vice ordförande, Jennie Colbrie. Mandatperiod 2017-2018.
Sekreterare Jane Fredin. Mandatperiod 2017-2019.
Kassör Gunilla Astrén. Mandatperiod 2017-2019.
Ledamot Maria Ringvall. Mandatperiod 2017-2018.
Ledamot vakant.
Ledamot vakant.
Suppleant Agneta Berg. Mandatperiod 2018.
Suppleant vakant.

Valberedning: Miriam Johansson (sammankallande) och Lena Lundin.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet är varmt välkommen att anmäla ditt intresse!
Du når valberedningen på e-post: valberedning.ascpre@gmail.com

Proposition till årsmötet  >>
Motion till årsmötet (1) >>
Motion till årsmötet (2) >>
Valberedningens förslag >>

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Svenska P.R.E.-föreningen


GPS
WGS84: N 60° 1.6842', E 17° 29.996'
Decimal: 60.0281, 17.4999