Regler för pass, tilläggsregistrering och ägarregistrering

Det finns olika förordningar som reglerar vad du är skyldig att göra som hästägare. Du är t ex skyldig att se till att din häst har ett hästpass och du måste göra en så kallad tilläggsregistrering när hästen har ett pass utfärdat av en utländsk avelsorganisation.

Hästpass
Alla hästar inom EU ska ha ett pass utfärdat.
P.R.E. har hästpass utfärdat av LGPRE ANCCE som finns i Spanien. Det innebär att hästen inte automatiskt finns registrerad i något svenskt register även om hästen är född i Sverige.
Har en utländsk avelsorganisation utfärdat hästens pass, måste du göra en tilläggsregistrering  för hästen. 
Kravet gäller alltså både för P.R.E. född i Sverige och importerad. Se mer info nedan om tilläggsregistrering.

Jordbruksverkets information om hästpass

Dekal i passet för tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering, införande i Jordbruksverkets centrala hästdatabas
P.R.E. är registrerade i utländsk stambok och därför måste du göra en s k tilläggsregistrering. Registreringen ska göras inom 30 dagar från det att du har fått hästens pass, gäller även för P.R.E.-föl som är födda i Sverige.
Ska hästen stanna kortare tid än 90 dagar i Sverige behöver du inte göra någon tilläggsregistrering.

Jordbruksverket ansvarar för en central hästdatabas. I den centrala hästdatabasen ska alla hästar som befinner sig i Sverige längre än 90 dagar vara registrerade.

För svenskfödda P.R.E.-föl sker tilläggsregistrering fr om november 2022 hos SAAHR (hastpass.se).Gäller retroaktivt även för föl födda 2021. Inskrivningsdokumentet gäller som underlag för tilläggsregistreringen. Fölägare får detaljerad info i samband med fölinskrivningen. 

Tilläggsregistrering för övriga och importerade P.R.E. görs hos SAAHR (hastpass.se) eller hos Svenska Hästavelsförbundet.
Hos SAAHR (hastpass.se) är kostnaden 599 kr + postens avgifter.
Hos SH väljer du tilläggsregistering enligt EU:s minimikrav, det kostar 650 kr + postens avgifter.

Vill du även göra en ägarregistrering hos SH kostar det 800 kr + postens avgifter. Är t ex lämpligt för den som använder en P.R.E.-hingst i korsningsavel. Hingstens stam blir då införd i avkommans pass. Vid ansökan om tilläggsregistrering inkl. ägarregistrering ska du kunna styrka att du äger hästen genom kopia på köpehandling eller kopia på hästens ägarkort.

När registreringen är klar anges det med stämpel eller en dekal i passet.

Tilläggsregistrering svenskfödda P.R.E.-föl
Ansökan tilläggsregistrering SAAHR, hastpass.se
Ansökan om tilläggsregistrering SH 
Central Hästdatabas

Ägarregistrering hos stamboken
Ägarregistrering för P.R.E. gör du genom föreningen, den registreringen är frivillig. Ska du använda din P.R.E. i renrasig avel måste du ha gjort ägarregistrering hos LGPRE och inneha en stuterikod. Ska du tävla din P.R.E. i tävlingar enligt ANCCEs regelverk måste du också ha gjort ägarregistrering hos LGPRE och inneha ägarkod eller stuterikod.
Det finns fördelar med att göra ägarregistrering hos stamboken. Du får ett ägarkort i ditt namn som styrker att du är hästens ägare. Skulle hästens pass komma bort t ex, kan du som ägare beställa ett nytt. Det är bara den registrerade ägaren som har rätt att göra det. Ägarkortet används också när hästen byter ägare och utgör då en köpehandling.
Ansökan om ägarkod/stuterikod och ägarbyte

Registrering av anläggning och hästens stalladress.
Från och med den 21 april 2021 gäller nya krav för registrering av hästar. EU:s djurhälsoförordning, Animal Health Law, ska börja tillämpas. Det innebär bl a att aktörer som driver anläggningar där hästar hålls, oavsett antal hästar, ska registrera sin anläggning eller verksamhet hos Jordbruksverket. Registrering ska göras senast den 1 oktober 2021.

Din häst ska vara identifierad, d v s ha ett hästpass, och vara tilläggsregistrerad, vilket görs hos Svenska Hästavelsförbundet. Se ovan avsnitt om "Tilläggsregistrering". 
Det är den som ansvarar för anläggningen som rapporterar in hästen till Jordbruksverket. Regler för hur hästar kan förflyttas mellan anläggningar kommer skärpas. Hästar kommer t ex bara få förflyttas från anläggningar som är registrerade.
Information på SJV:s hemsida
Information på SH:s hemsida
Animal Health Law

Avliden häst
När din häst inte lever längre är du skyldig att informera den avelsorganisation som utfärdat passet. Passet ska skickas till stamboken för makulering, du får tyvärr inte behålla hästens pass. Stämpel eller anteckning i passet att hästen är avlivad räcker inte. Finns ett ägarkort utfärdat ska även det skickas in till stamboken. Undantag är om ett slakteri har makulerat passet och utfärdat ett intyg om det. Intyget ska då i stället för passet skickas till avelsorganisationen.
Avliden P.R.E.
Slutet av hästens liv, SJV