Årsmöte 2023

Härmed kallar Svenska P.R.E.-föreningen till årsmöte!
 

Tid: Lördag den 29:e april 2023, kl 10.00

Plats: Sätuna Gård, 743 73 Björklinge, se vägbeskrivning nedan.

Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet.

Anmäl gärna deltagande i syfte att alla närvarande kan bjudas på förtäring. E-post: info@presverige.se

Motioner som skall tas upp på årsmötet skickas till föreningen två (2) veckor före dagen för årsmötet, d.v.s. senast den 15:e april.

E-post: info@presverige.se

Årsmötet har följande dagordning:

- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice       
  ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner/propositioner
- Övriga frågor

Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.

Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.

Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för aktuellt årsmöte.

Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten omröstning.

 
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

För 2023 går följande poster till val:

  • Ordförande. Mandatperiod 2023-2024.
  • Två poster som suppleant. Mandatperiod 2023
  • Revisor
  • Valberedning. Mandatperiod 2023


Styrelse (2022) och mandatperioder:

Ordförande Lisa Mård. Mandatperiod 2021-2022.
Vice ordförande Jennie Colbrie. Mandatperiod 2012-2024.
Sekreterare Jane Fredin. Mandatperiod 2021-2023.
Kassör Gunilla Astrén. Mandatperiod 2021-2023.
Ledamot Maria Ringvall. Mandatperiod 2022-2024.
Ledamot Rose-Marie Uselius. Mandatperiod 2022-2024.
Suppleant Hanna Engström. Mandatperiod 2022.
Suppleant vakant.
Revisor Ludvig & Co (tidigare LRF-konsult)
Valberedning: Agneta Berg

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet är varmt välkommen att anmäla ditt intresse! Anmäl till e-post senast den 22:e april: valberedning.ascpre@gmail.com

Är du förhindrad att komma till årsmötet kan du rösta genom fullmakt. Fullmakten ger du till medlem som närvarar på årsmötet. En röstberättigad medlem får bära en (1) fullmakt. Vill du rösta genom fullmakt finns blankett att hämta nedan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Svenska P.R.E.-föreningen


GPS
WGS84: N 60° 1.6842', E 17° 29.996'
Decimal: 60.0281, 17.4999