Årsmöte 2021

Härmed kallar Svenska P.R.E.-föreningen till årsmöte!
 

Tid: Lördag den 20:e november 2021, kl 13.00

Plats: Sätuna Gård, 743 73 Björklinge, se vägbeskrivning nedan.

Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet.

Anmäl gärna deltagande i syfte att alla närvarande kan bjudas på förtäring. E-post: info@presverige.se

Motioner som skall tas upp på årsmötet skickas till föreningen två (2) veckor före dagen för årsmötet, d.v.s. senast den 5:e november.

E-post: info@presverige.se

Årsmötet har följande dagordning:

- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare
- Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice       
  ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner/propositioner
- Övriga frågor

Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.

Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.

Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för aktuellt årsmöte.

Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten omröstning.

 
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

För 2021 går följande poster till val:

  • Ordförande. Mandatperiod 2021-2022
  • Kassör. Mandatperiod 2021-2023.
  • Sekreterare. Mandatperiod 2021-2023.
  • Suppleanter, två (2) till antalet. Mandatperiod 2021
  • Revisor
  • Valberedning. Mandatperiod 2021


Nuvarande styrelse och mandatperioder:

Ordförande Lisa Mård. Mandatperiod 2019-2020.
Vice ordförande, Jennie Colbrie. Mandatperiod 2019-2021.
Kassör Gunilla Astrén. Mandatperiod 2019-2020.
Sekreterare Jane Fredin. Mandatperiod 2019-2020.
Ledamot Maria Ringvall. Mandatperiod 2019-2021.
Ledamot Rose-Marie Uselius. Mandatperiod 2019-2021.
Suppleant Agneta Berg. Mandatperiod 2019.
Suppleant vakant.
Revisor LRF-konsult Henrik Dahlby
Valberedning: Miriam Johansson

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet är varmt välkommen att anmäla ditt intresse! Anmäl till valberedningen senast den 11:e november.
Du når valberedningen på e-post: valberedning.ascpre@gmail.com

Är du förhindrad att komma till årsmötet kan du rösta genom fullmakt. Fullmakten ger du till medlem som närvarar på årsmötet. En röstberättigad medlem får bära en (1) fullmakt. Vill du rösta genom fullmakt finns blankett att hämta nedan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Svenska P.R.E.-föreningen
 


GPS
WGS84: N 60° 1.6842', E 17° 29.996'
Decimal: 60.0281, 17.4999