Årsmöte 2018

Härmed kallar Svenska P.R.E.-föreningen till årsmöte.

Tid: Söndag den 29:e april 2018, kl 13.00 - ca 1530.

Plats: Sätuna Gård, 743 73 Björklinge, se vägbeskr nedan.

Lättare förtäring serveras i samband med årsmötet.
Anmäl gärna deltagande i syfte att alla närvarande kan bjudas på förtäring till 
e-post: info@presverige.se

Vi räknar med att årsmöteshandlingarna avhandlas ganska snabbt och resterande tid sätter vi av till en workshop kring hur en avelsvärdering går
till i praktiken samt lite kring hur en morfologisk utställning går till.
Vi går igenom olika moment, utrustning, frisering mm 

Propositioner eller motioner som skall tas upp på årsmötet skall presenteras på hemsidan minst en (1) vecka före dagen för årsmötet.

Motioner sänds till e-post: info@presverige.se


Årsmötet har följande dagordning:

- Mötets öppnande
- Mötets behöríghet
- Val av mötesordförande
- Val av mötessekreterare Val av två (2) justerare
- Justering av röstlängd
- Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning
- Revisionsrapport
- Godkännande av balans- och resultaträkning
- Ansvarsfrihet för styrelse
- Val av ordförande
- Val av styrelseledamöter, högst sex (6) till antalet
- Årsmötet kan besluta om att en ledamotspost är föreningens vice ordförande
- Val av suppleanter, två (2) till antalet
- Val av revisor, se § 10
- Val av valberedning
- Fastställande av medlemsavgift
- Behandlande av inkomna motioner
- Övriga frågor


Ordförande väljs för två (2) år. Ledamöter väljs för tre (3) år. Suppleanter väljs för ett (1) år.
Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom två (2) veckor därefter.
Utöver yttrande- och rösträtt som anges i § 6, ska person vara registrerad som medlem vid tidpunkt för aktuellt årsmöte.
Personval ska väljas enligt majoritetsprincipen. Omröstning vid personval ska ske genom sluten omröstning.
 
Övriga beslut fattas enligt majoritetsprincipen.

Två ledamotsposter och två suppleantposter går till val 2018.

Nuvarande styrelses mandatperioder:

Ordförande Lisa Mård. Mandatperiod 2017- 2018.
Vice ordförande, Jennie Colbrie. Mandatperiod 2017- 2018.
Sekreterare Jane Fredin. Mandatperiod 2017- 2019.
Kassör Gunilla Astrén. Mandatperiod 2017- 2019.
Ledamot Maria Ringvall. Mandatperiod 2017- 2018.
Ledamot Carina Blom. Mandatperiod 2017.
Ledamot Lena Lundin. Mandatperiod 2017.
Suppleant Sanna Hall. Mandatperiod 2017.
Suppleant Agneta Berg. Mandatperiod 2017.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbete är välkommen att anmäla dig till någon av styrelseposterna. 

Hjärtligt Välkommen

Styrelsen
 
 


GPS
WGS84: N 60° 1.6842', E 17° 29.996'
Decimal: 60.0281, 17.4999